RAZEND SNEL JE RIJBEWIJS
Bellen? 085-303 76 63
X
Meld je aan

Vul hier je gegevens in!

Gratis proefles

REGLEMENT

QuickPRO GARANTIEFONDS 

Introductie

Het QuickPRO Garantiefonds, gevestigd te Breda, beheert een garantiefonds waaruit onder de in dit Reglement opgenomen voorwaarden uitkeringen worden gedaan ten behoeve van gedupeerde consumenten bij faillissement of een andersoortige betalingsonmacht van een rijschoolhouder, verbonden aan QuickPRO B.V., gevestigd te Breda.

Dit Reglement is opgesteld door het Bestuur van QuickPRO Garantiefonds met inachtneming van de statuten van QuickPRO Garantiefonds en de relevante wet- en regelgeving. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd dit Reglement te wijzigen of op te heffen.

  1. Definities

1.1 De in dit Reglement aangeduide begrippen hebben de navolgende betekenis:

Bestuur Het bestuur van het garantiefonds
Gedupeerde Consument Een consument die de met een Rijschoolhouder overeengekomen Prestatie niet of niet volledig ontvangt als gevolg van een situatie als omschreven in artikel 2.2 onder a tot en met c en haar factuur aan het garantiefonds ad. € 17,50 tijdig heeft voldaan
QuickPRO De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: QuickPRO B.V., statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudend te 4811 CA Ceresstraat 1 te Breda ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70202249
Lesovereenkomst De originele QuickPRO-lesovereenkomst die een Rijschoolhouder aangaat met een consument tot het verrichten van een Prestatie (het geven van rij- en/of theorielessen en/of CBR examens)
Prestatie Een product of een dienst (rij- en/of theorielessen en/of CBR examens), te leveren respectievelijk te verlenen door een Rijschoolhouder aan een consument op grond van een tussen hen gesloten lesovereenkomst

 

Reglement Het onderhavige reglement ter uitvoering van het bepaalde in de statuten van het garantiefonds
Rijschoolhouder Een franchisenemer h.o.d.n.v QuickPRO of een op een andere wijze aan het garantiefonds verbonden rijschoolhouder
Garantiefonds Het QuickPRO Garantiefonds, statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudend te 4811 CA Ceresstraat 1 te Breda ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70202249
Vervangende Overeenkomst Een overeenkomst die, na overleg met het garantiefonds, door een Gedupeerde Consument wordt aangegaan met een Vervangende Rijschoolhouder ten einde de oorspronkelijke overeengekomen Prestatie alsnog te doen verrichten en waarvoor de betrokken Rijschoolhouder een door het garantiefonds te betalen vergoeding ontvangt uit het garantiefonds
Vervangende Rijschoolhouder Een door het bestuur van het garantiefonds aan te wijzen Rijschoolhouder die met een Gedupeerde Consument een Vervangende Overeenkomst aangaat ten einde de oorspronkelijke overeengekomen Prestatie alsnog te doen verrichten. 
  1. Doel / omstandigheden

2.1 Het doel van het garantiefonds is: het borgen (verzekeren) van een door een Gedupeerde Consument vooruitbetaalde les- en/of examengelden aan een Rijschoolhouder, waarbij deze Gedupeerde Consument ten tijde van de vooruitbetaling toebehoorde aan het klantenbestand van de Rijschoolhouder en deze Rijschoolhouder op dat moment nog daadwerkelijk was aangesloten bij QuickPRO, door middel van het voorzien in een Vervangende Overeenkomst, of door middel van het terugbetalen van vooruitbetaalde les- en/of examengelden, indien de betreffende Rijschoolhouder – door de nader te omschrijven omstandigheden en onder de nader te omschrijven voorwaarden – niet meer in staat is om aan zijn rechtstreekse verplichtingen jegens de Gedupeerde Consument te voldoen.

2.2 Het garantiefonds zal een nadeel compenseren dat een Gedupeerde Consument lijdt ter zake van niet of niet volledige nakoming van de tussen hem en de Rijschoolhouder bestaande Lesovereenkomst, waarbij de verplichting tot het verrichten van een Prestatie reeds door de Gedupeerde Consument is vooruitbetaald, indien:

a. de Rijschoolhouder in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of de schuldsaneringsregeling in de zin van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de Rijschoolhouder van toepassing wordt verklaard;

b. de Rijschoolhouder wegens een lichamelijke, niet-psychische ziekte gedurende ten minste 12 aaneengesloten maanden niet in staat is de Prestatie te leveren, dan wel indien de Rijschoolhouder zodanige arbeidsongeschikt raakt dat in redelijkheid niet verwacht kan worden dat hij binnen een termijn van 12 maanden zodanig hersteld is dat hij de Prestatie kan leveren; en/of

c. andere door QuickPRO  en/of het garantiefonds te bepalen omstandigheden.

2.3 Ziekte of arbeidsongeschiktheid als hiervoor bedoeld dient door de betreffende Rijschoolhouder te worden aangetoond aan het Bestuur door overlegging van schriftelijke bewijsstukken van een huisarts, medisch specialist, fysiotherapeut of andere medisch deskundige.

2.4 Het staat een Rijschoolhouder vrij om tijdens een periode van afwezigheid wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid (i) zelf een vervangende rijinstructeur in dienst te nemen die de Prestatie tijdens zijn afwezigheid zal leveren of (ii) de les- en examengelden terugbetaalt aan de Gedupeerde Consument.

  1. Voorwaarden

3.1 Het garantiefonds zal op een door haar te bepalen moment overgaan tot compensatie van het nadeel van een Gedupeerde Consument door het aanbieden en waarborgen van een Vervangende Overeenkomst of – indien een alternatief dat aan deze eisen voldoet volgens het garantiefonds niet kan worden gevonden – de daadwerkelijk door de Gedupeerde Consument zelf in geld te ontvangen vergoeding van de kostprijs van de betaalde Prestatie op basis van de met de betreffende Rijschoolhouder gesloten Lesovereenkomst, slechts indien de Gedupeerde Consument tijdig aan haar betalingsverplichting aan het garantiefonds heeft voldaan. 

3.2 Het garantiefonds zal slechts een uitkering aan een Gedupeerde Consument kunnen doen voor vooruitbetaalde gelden in de periode dat de Rijschoolhouder was aangesloten bij QuickPRO en de Gedupeerde Consument tijdig aan haar betalingsverplichting aan het garantiefonds  heeft voldaan, waarbij een gedane opzegging door QuickPRO of de Rijschoolhouder leidend is.

3.3 Het garantiefonds zal onder geen enkele omstandigheid tot compensatie overgaan, indien de gedupeerde consument reeds op internet zijn of haar ongenoegen en/of negativiteit over QuickPRO B.V. heeft geuit, omdat het garantiefonds ook is bedoeld om reputatieschade veroorzaakt door de individuele aangesloten rijschoolhouder, voor QuickPRO B.V. integraal, te voorkomen.  Hierbij maakt het niet uit of het ongenoegen van de gedupeerde consument QuickPRO  B.V direct of indirect raakt; de beeldvorming is al een afdoende reden voor het garantiefonds om af te zien van compensatie aan de gedupeerde consument.

3 4 Indien de gedupeerde consument zijn of haar ongenoegen en/of negativiteit op internet uit nadat het garantiefonds reeds tot compensatie is overgegaan, dan is de gedupeerde consument verplicht om deze uitlatingen direct – na sommatie van QuickPRO B.V. – te verwijderen, waarvan bij gebreke de gedupeerde consument ermee akkoord gaat de ontvangen compensatie in zijn geheel en direct terug te betalen aan het garantiefonds.

  1. Maximale vergoeding

4.1 Een Vervangende Rijschoolhouder kan ter zake van een Vervangende Overeenkomst het navolgende declareren bij het garantiefonds:

Per rijles van vijftig minuten: 33,00 (inclusief btw)
Per praktijkexamen bij CBR: 151,00 (inclusief btw en begeleiding op examen)
Per tussentijdse toets:

Per herexamengarantie

€    

151,00
96,00
(inclusief btw)

(inclusief btw)

Overige kosten, indien en voor zover van toepassing, kunnen tegen de geldende verkoopprijs worden gedeclareerd, zulks ter beoordeling van het Bestuur.

4.2 De door het garantiefonds te uit te keren compensaties zullen maximaal bedragen: 

a. per Vervangende Overeenkomst een bedrag ad € 1.250,00;

b. indien er geen geschikte Vervangende Overeenkomst gevonden kan worden, maximaal het bedrag onder a. als daadwerkelijk door de Gedupeerde Consument zelf in geld te ontvangen vergoeding;

c. ter zake één niet-nakomende Rijschoolhouder voor al diens Gedupeerde Consumenten tezamen maximaal een bedrag ad € 5.000,00;

d. ten aanzien van alle gevallen van niet-nakoming door één of meer Rijschoolhouders in één kalenderjaar tezamen, een maximaal bedrag ad € 10.000,00.

4.3 Indien in een situatie onder c. meer dan het maximale bedrag aan verzoeken tot compensaties dreigt te worden ontvangen, zal het garantiefonds de op dat moment nog uit te betalen compensaties evenredig verlagen om het maximale bedrag niet te boven te gaan. Indien in één kalenderjaar meer dan het maximale bedrag onder d. aan verzoeken tot compensaties dreigt te worden ontvangen, zal het garantiefonds de op dat moment nog te betalen compensaties evenredig verlagen om het maximale bedrag niet te boven te gaan.

  1. Uitkeringsprocedure

5.1 Tot compensatie van een nadeel van een Gedupeerde Consument zal het garantiefonds slechts overgaan indien:

a. de Gedupeerde Consument een verzoek tot compensatie heeft ingediend binnen vier weken na de niet-nakoming van een Prestatie door een Rijschoolhouder als gevolg van één van de situaties als bedoeld in artikel 2.2 onder a tot en met c; en

b. de Gedupeerde Consument bij het verzoek tot compensatie (een kopie van) de bijbehorende en ondertekende Lesovereenkomst overlegt, alsmede een bewijs van betaling ( bankafschrift ), en voorts alle overige informatie die het Bestuur naar zijn oordeel noodzakelijk acht.

5.2 Betalingen aan een Vervangende Rijschoolhouder geschieden binnen 30 dagen na overlegging aan het garantiefonds van een duidelijk gespecificeerde factuur die door het Bestuur is goedgekeurd, en nadat de Vervangende Rijschoolhouder de vervangende rijlessen en/of examens heeft verzorgd aan de Gedupeerde Consument, waarbij de hoogte van de uit te keren compensatie onderhavig is aan de door het garantiefonds verstrekte toestemming inzake het aantal te verzorgen rijlessen en examens. 

5.3 Rechtstreekste betalingen aan een Gedupeerde Consument ten aanzien van vooruitbetaalde bedragen geschiedt, indien en voor zover van toepassing, binnen veertien dagen na goedkeuring van het garantiefonds, indien de Gedupeerde Consument duidelijk onderbouwd en met bewijsstukken kan aantonen welk bedrag hij vooruit heeft betaald. Dit geldt slechts wanneer er geen geschikte Vervangende Overeenkomst kan worden aangegaan, zulks ter oordeel van het Bestuur.

5.4 Na ontvangst door het Bestuur van het ingediende verzoek zal het Bestuur een onderzoek (laten) verrichten naar de feiten en omstandigheden van de niet-nakomende Rijschoolhouder, ten einde een beslissing op het verzoek te nemen. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd om het verzoek te in te willigen dan wel af te wijzen. Voorts kan het Bestuur beslissen om een Gedupeerde Consument rechtstreeks een vergoeding aan te bieden. Het Bestuur zal zijn eindoordeel in alle gevallen schriftelijk mededelen aan de Gedupeerde Consument en/of aan de Vervangende Rijschoolhouder.

5.5 De Gedupeerde Consument is verplicht eventuele schade zoveel mogelijk te beperken en zich te onthouden van alles wat de belangen van QuickPRO en het garantiefonds kan schaden. Voorts is de Gedupeerde Consument gehouden om, indien het garantiefonds dit verlangt, mee te werken aan een overdracht van diens rechten jegens de niet-nakomende Rijschoolhouder.

  1. Excepties

6.1 Het garantiefonds zal geen compensatie verlenen voor een nadeel van een Gedupeerde Consument indien het niet of niet volledig nakomen door een Rijschoolhouder het gevolg is van door de Gedupeerde Consument verstrekte onjuiste feiten of gegevens, dan wel door hem niet nagekomen verplichtingen.

6.2 Voorts zal er geen compensatie door het garantiefonds plaatsvinden in het geval de Gedupeerde Consument een overeenkomst is aangegaan op zodanige voorwaarden, dat het haar redelijkerwijs duidelijk had moeten zijn, dat de nalatige Rijschoolhouder tegen deze voorwaarden geen rijopleiding van voldoende kwaliteit kon aanbieden.

6.3 Het garantiefonds zal geen rente over verschuldigde gelden vergoeden, noch zal het garantiefonds gevolgschade, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, vergoeden.

6.4 De door het garantiefonds gedane compensatie zal het bedrag van de eerder door de Gedupeerde Consument aan de betreffende Rijschoolhouder gedane betalingen waarvoor geen Prestatie is ontvangen, niet te boven gaan. 

  1. Slotbepalingen

7.1 In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet of waarvan de betekenis verschillend wordt uitgelegd, beslist het Bestuur.

7.2 Dit Reglement treedt in werking met ingang van 01 september 2016 en is uitsluitend met ingang van deze datum van toepassing op niet of niet volledige nakoming van een Prestatie van een Rijschoolhouder als gevolg van een gebeurtenis als omschreven in artikel 2.2 onder a tot en met c.